เลือกหน้า
ปทุมธานี

ปทุมธานี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง) ราย นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ อาศัยบ้านเลขที่ 1 ชุมชนประปาเก่า #ตำบลบางปรอก #อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอลูกกา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต (COVID-19) พร้อมน้ำดื่ม สภากาชาดไทย...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามจุดต่างๆ เช่น...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับ เด็กหญิงวรางคณา...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางพรอัปสร นิลจินดา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อสม. อพม. อาสาสมัครมูลนิธิ...