เลือกหน้า

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย รับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองคาย จำนวน 20,000 บาท ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564