เลือกหน้า
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เยี่ยมและติตตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง จำนวน 3 คน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 คน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จำนวน 2 คน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จำนวน 13 คน การติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนครั้งนี้เพื่อติดตามถึงผลการเรียน ความประพฤติ รวมถึงการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียน นักศึกษาให้แนวคิด แนวทางในการดำเนินชีวิต ให้ขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น พร้อมทั้งมอบชุดของขวัญ แก่นักเรียนทุน ทั้ง 24 ราย