เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายนางวิชชุฎา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมแผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วัตถุประสงค์เพื่อนำส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่อำเภอต่างๆ โดยบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน ตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ตลอดจนนำบริการภาครัฐและภาคเอกชนไปสู่ประชาชนโดยตรง
โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน มีปลัดจังหวัดยโสธร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดยโสธร ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ณ บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร