เลือกหน้า

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางณัชชา มีจันทร์ มอยหมายให้กิ่งกาชาดอำเภอสอง ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่มีฐานะยากจนเพื่อให้การช่วยเหลือ โดยได้สอบถามถึงปัญหาและความต้องการ รายนายเหรียญ คุ้มเนตร ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง  และข้าวสาร จำนวน 1 ถุง และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 195  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่