เลือกหน้า
 วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นางกรรณิกา  กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยมี นายจิรศักดิ์  สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอภูเวียง