เลือกหน้า

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพิทยา พานทอง ประธานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยนางสาวสตาร์วรรณ สุวรรณชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 และคณะอาสาศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้แทนคณะทำงาน  ลงพื้นที่มอบชุดฝึกทักษะ Scaffolding สำหรับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย  รวมถึงการติดตามแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ต่อไป  ณ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง   อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่