เลือกหน้า
วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด / นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย พลตรี ยุทธชัย จันทรวิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้บังคับหน่วย ขึ้นตรงและกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับ นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจพื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมาร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมสาธารณกุศล ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค – บริโภต อาหารกลางวัน (SET BOX) ให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร และมอบน้ำดื่ม “กองบัญชาการกองทัพไทย” จำนวน 1,000 ขวด ให้กับคุณครูเพื่อใช้ประโยชน์ใน โอกาสต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมาร์  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง
ทวี  มณีนุตร  ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก