เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว/ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว ครั้ง 3/2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายอรุณ เมฆฉาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พร้อมมอบอาหารปรุงสดใหม่ให้ผู้บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งหมด 225 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 42 ราย...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567  นายเดชาฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอสูงเนิน ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐณิชา สุขทองกร ปลัดประจำตำบลเสมา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุวาตะภัย ในพื้นที่ตำบลเสมา ร่วมกับนายกอบต.เสมาเบื้องต้นการสำรวจพบครัวเรือนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหายในพื้นที่รวม 43...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางทินภัทร์ ศิลปสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายอรุณ เมฆฉาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมมอบ “ถุงกำลังใจ” แก่ประชาชน คนยากไร้ ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด...