เลือกหน้า

ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนเป้าหมายใน 76 จังหวัด ตามพันธกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มนักเรียนเป้าหมายระดับ ป.1-ป.6 ที่ต้องเร่งรัดพัฒนา จำนวน 325,483 คน ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

การประชุมออนไลน์ Web Conference 3/2564

2564-05-07วาระ-3ดาวน์โหลด 2564-05-07วาระ3.4.1-โครงการฯเด็กนักเรียนดาวน์โหลด 2564-05-07วาระ3.4.2-ศูนย์ประสานฯดาวน์โหลด 2564-05-07วาระ3.4.3-การขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์โควิด-19ดาวน์โหลด...

บัญชีติดต่อผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

บัญชีติดต่อผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย-1ดาวน์โหลด