เลือกหน้า

โครงการอ่านออกเขียนได้

เรื่องประเภท
2021-09-10โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564ข้อมูลทั่วไป
2021-07-14ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนเป้าหมายใน 76 จังหวัด ตามพันธกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มนักเรียนเป้าหมายระดับ ป.1-ป.6 ที่ต้องเร่งรัดพัฒนา จำนวน 325,483 คน ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
2021-06-02ประมวลผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯรายงานการประชุม
2021-06-02สรุปประเด็นความก้าวหน้าการจัดทำสื่อการสอนเสริมภาษาไทยตามโครงการฯรายงานการประชุม
2021-05-20พิธีมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน “ครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอม” ในพื้นที่จังหวัดตากรายงานการประชุม
2021-05-17บัญชีรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการเหล่ากาชาดจังหวัดข้อมูลทั่วไป
2021-05-12หนังสือสภากาชาดไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารข้อมูลทั่วไป
2021-04-19การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยระบบสารสนเทศทางการศึกษา” จังหวัดน่าน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom) วันที่ 19 เมษายน 2564รายงานการประชุม
2021-03-31สรุปประเด็นสำคัญการประชุม วันที่ 31 มี.ค. 2564 (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด)รายงานการประชุม
2021-04-02บัญชีรายชื่อครูอาสาสอน (ครู ก.) ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564บัญชีรายชื่อครูอาสาสอน
2021-03-31รายงานองค์ประกอบ Building blocks (มจธ.)รายงานการประชุม
2021-03-31รายงานการร่วมปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ (อ.ชัดเจน ไทยแท้)รายงานการประชุม
2021-03-31รายงานสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในโครงการฯ (คณะศึกษาศาสตร์ มก.)รายงานการประชุม
2021-03-04ข้อสรุปจากการเดินทางสังเกตการณ์จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 2564 (คณะศึกษาศาสตร์ มก.)รายงานการประชุม
2021-03-04รายงานสรุปลงพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64 (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด)รายงานการประชุม
2021-03-04รายงานสรุปลงพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64 (อ.ชัดเจน ไทยแท้)รายงานการประชุม
2021-03-04รายงานสรุปลงพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64 (มจธ.-อ.ศุเรนทร์ ฐปนางกูร)รายงานการประชุม
2021-02-24ข้อสรุปจากการเดินทางสังเกตการณ์จังหวัดราชบุรี 24 ก.พ. 2564 (คณะศึกษาศาสตร์ มก.)รายงานการประชุม
2021-03-25ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดน่าน 23 - 25 มีนาคม 2564 (ครั้งที่ 2)ข้อมูลการลงพื้นที่
2021-03-04ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดน่าน 2 - 4 มีนาคม 2564ข้อมูลการลงพื้นที่
2021-02-24ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดราชบุรี 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564ข้อมูลการลงพื้นที่
2021-04-02ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาข้อมูลทั่วไป
2021-04-02หนังสือสร้างความรู้ความเข้าใจกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องข้อมูลทั่วไป
2021-04-02บัญชีรายชื่อโรงเรียน 784 แห่งข้อมูลทั่วไป
2021-04-02รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน (infographic)ข้อมูลทั่วไป
2021-04-02เอกสารตัวโครงการฯข้อมูลทั่วไป
2021-03-29เอกสารประกอบโครงการฯ
2021-03-29สรุปข้อมูลประเด็นสำคัญการลงพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 2-4 มี.ค. 64
2021-03-29เอกสารสรุปอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้
2021-03-29สรุปข้อสังเกตการณ์การลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
2021-01-20บัญชีติดต่อผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2021-01-20รายชื่อโรงเรียนรายตำบลที่มหาวิทยาลัยตอบรับ