เลือกหน้า

วิสัยทัศน์

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย โดยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอและองค์กรภายนอก
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย