การจัดหาเอกสารสิ่งพิมพ์และเข็มสมาชิก

เอกสารสิ่งพิมพ์และเข็มสมาชิกสภากาชาดประเภทต่างๆ สามารถซื้อได้จากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย โดยสั่งในใบรายการสั่งซื้อพร้อมธนาณัติส่งไปยังสภากาชาดไทย (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-256-4044 ส่งโทรสารส่งของที่ 02-252-1688) ตามราคาในรายการ ดังนี้

ราคาสิ่งพิมพ์

ลำดับที่รายการสิ่งพิมพ์ราคาปัจจุบัน
1ใบเสร็จรับเงินประเภทรับจากรายได้เล่มละ 50 บาท
2ใบเสร็จรับเงินประเภทรับเงินบริจาคเล่มละ 50 บาท
3ใบเสร็จรับเงินประเภทสมัครสมาชิกเล่มละ 50 บาท
4แบบ 6เล่มละ 40 บาท
5สมุดบัญชีเงินสดเล่มละ 350 บาท
6สมุดบัญชีแยกประเภทรายรับเล่มละ 350 บาท
7สมุดบัญชีแยกประเภทรายจ่ายเล่มละ 350 บาท
8สมุดทะเบียนสมาชิกเล่มละ 210 บาท
9สมุดทะเบียนทุนและทรัพย์สินเล่มละ 170 บาท

 

การสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ให้ดำเนินการดังนี้

1. ซื้อธนาณัติ
สั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ปณ รองเมือง 10330
ตามราคาค่าสิ่งพิมพ์แต่ละรายการ

2. ทำหนังสือนำส่งธนาณัติ นำเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
3. แนบธนาณัติมากับหนังสือสั่งซื้อ

ตัวอย่างหนังสือการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

 

ราคาเข็มสมาชิก
ลำดับที่รายการเข็มสมาชิกราคาปัจจุบัน
1เข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ราคาเข็มละ 3,500 บาท
2เข็มสมาชิกสามัญราคาเข็ม 180 บาท

 

การสั่งซื้อเข็มสมาชิก ให้ดำเนินการดังนี้

1. ซื้อธนาณัติ
สั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ปณ รองเมือง 10330
ตามราคาค่าเข็มสมาชิกแต่ละรายการ
2. ทำหนังสือนำส่งธนาณัติ นำเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
3. สั่งซื้อเข็มสมาชิก จะต้องมีรายชื่อสมาชิกที่ต้องการจะซื้อ พร้อมเลขที่สมาชิกและแจ้งเหตุผลในการขอซื้อ เช่น สูญหาย หรือชำรุด เพื่อตรวจสอบการเป็นสมาชิกก่อนที่จะจำหน่ายเข็มให้

ตัวอย่างหนังสือการสั่งซื้อเข็มสมาชิกของเหล่ากาชาดจังหวัด

ตัวอย่างหนังสือการสั่งซื้อเข็มสมาชิกของกิ่งกาชาดอำเภอ