จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะแกนนำอาสาสมัครและจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมประชุม
คณะกรรมการแกนนำอาสาสมัครและจิตอาสาสภากาชาดไทย เพื่อให้คณะกรรมการแกนนำอาสาสมัครและจิตอาสาสภากาชาดไทยในจังหวัด สามารถ
ส่งเสริมให้อาสาสมัครและจิตอาสาของสภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 8 ประการของเหล่ากาชาด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยมี นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางชุติธร ปานะดิษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะแกนนำอาสาสมัครและจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร