จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนา
จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาด " หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ " ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2562 โดยมีนางจินตนา ชัชวาลวงศ์
ในนามวิทยากรเครือข่ายหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย มีผู้ร่วมเข้ารับการอบรม จำนวน
53 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย และโรงพยาบาลเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย