จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประขาคมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้
นางรัชนีวรรณ ทองขาว กรรมการ MOU 3 ด้านงานจิตอาสา พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกและ ครู ข จัดโครงการติดตามนิเทศจิตอาสาสภากาชาดไทย
ของอำเภอรัษฎา ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการเพื่อติดตามการปฎิบัติงาน สร้างเครือข่ายจิตอาสาและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา
ระดับอำเภอ

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง