จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 โดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย
ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา