จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่
ผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” โดยมีนางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นถึง ภาวะที่สังคมเป็นสังคมผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายทุกหน่วยงานได้มุ่งเน้นเรื่องของการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งการบำบัดฟื้นฟู ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดปัญหาการเจ็บป่วยหรือโรคเรื้อรัง โดยให้
ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลตนเอง ร่วมไปถึงสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้สูงอายุคนอื่นๆได้ในโอกาส ต่อไป โดยมีผู้ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จากสภากาชาดไทย
จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ