จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยสภากาชาดไทย จัดการอบรม จิตอาสาสภากาชาดไทย หลักสูตร ผู้สูงอายุ
ดูแลตนเอง รุ่นที่ 6 จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายภูเบศ พุฒิรัตนาพรนายอำเภอท่าวังผา/นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าวังผาเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร ผู้สูงอายุดูแลตนเอง คุณชารี ชัยชนะ
ผู้ประสานงานโครงการฯนำกล่าววัตถุประสงค์ ของโครงการฯ และการสนับสนุนงบประมาณฯ ,บทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ณ วันที่ 15 พค 2562
เป้าหมายผู้ มีอายุ 50 ปี จำนวน 53 คน ระยะการอบรม15-17 พค.2562 โดยทีมวิทยากรเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน