จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ นำคณะที่ปรึกษา
และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตากที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงครัวพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก