จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมกักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เวียงเจ้าเงาะ ตำบลทุ่งยั้ง อำลเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางอภิญญา อนรรฆมาศ, นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม ดังกล่าวด้วย

จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์