จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำโดย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
พร้อมนางพรศรี ตรงศิริ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัคร
สร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้านการปฐมพยาบาล
และเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนเรื่องอาสาสมัครในชุมชนให้เป็นระบบทั้งสภากาชาดไทย โดยมีจิตอาสาสภากาชาดไทยที่เข้าร่วมอบรม จำนวน
๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเสาไห้ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียน
สระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี