จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร การบริจาคโลหิต โดยมี นางรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานว่า สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการ
“ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัคร สภากาชาดไทย “ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ตามแนวคิดในการ “ พัฒนาอาสาสมัครชุมชน “
โดยขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด เลือกหลักสูตรที่มีความประสงค์ จะฝึกอบรมให้กับจิตอาสาสภากาชาดไทย ดังนั้น เหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทองจึงจัดทำโครงการ “ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย “ หลักสูตรงานบริการโลหิต ขึ้น โดยอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร
เพื่อให้เป็นแกนนำในระดับชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต และเป็นเครือข่ายอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของสภากาชาดไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป มีจิตอาสาทั้งหมด 7 อำเภอ มาร่วมเข้ารับการอบรม โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ คือ
นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง