จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ศึกษาธิการ จังหวัดปราจีนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเยาวชน
ในจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ของกาชาด เป็นผู้มีความตระหนักในการเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย และมีแนวทางในการ
ร่วมเป็นอาสายุวกาชาด มีศักยภาพสามารช่วยเหลือผู้อื่น สังคมและชุมชนด้อยโอกาส เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นคนดีที่พึ่งพาได้ของชาวของจังหวัด
ปราจีนบุรี ได้อย่างเข้มแข็งและยังยืน โดยมีเยาวชนผู้รับการอบรมทั้งหมด 1,104 คน ซึ่งล้วนเป็นเยาวชนจิตอาสาที่พร้อมเป็นพลังเยาวชนคนดี
ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาชุมของจังหวัดปราจีนบุรีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี