จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
“ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” ในหลักสูตร “ การบรรเทาภัยพิบัติ ” ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดอบรมโครงการดังกล่าว
ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๑ รุ่น
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนางานจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน