จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย ร่วมบรรเทาภัยพิบัติ “ หลักสูตร “ บรรเทาภัยพิบัติ ” จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ
พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมบรรเทาภัยพิบัติ “ หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ ” ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 รุ่นที่ 1 วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง