จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย ร่วมบรรเทาภัยพิบัติ “ หลักสูตร “ บรรเทาภัยพิบัติ ” จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.พัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมบรรเทาภัยพิบัติ “ หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ ” ระหว่างวันที่
1-2 กุมภาพันธ์ 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง