จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. -15.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดจัดอบรม จิตอาสาฯ รวม 2 รุ่น ณ หอประชุม
อำเภอพิมาย มีผู้เข้ารับการอบรมฯกว่า 1,000 คน โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
และ ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา