จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2559  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพระนาย  สุวรรณรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โครงการนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 1,000 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียน
กับสภากาชาดไทยไว้จำนวนทั้งสิ้น 3,608 คน (3 อำเภอ 40 ตำบล 303 หมู่บ้าน)

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร