ข่าวประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
28/01/2013 ตารางการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนกุมภาพันธ์ 2556
21/01/2013 แผนปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
07/01/2013 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ขอส่งแผนการออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม 2556
27/12/2012 ตารางรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดตรังเดือนมกราคม 2556
27/12/2012 แผนดำเนินงานการรับบริจาคโลหิและออกหน่วย พอ.สว. ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2556
30/11/2012 ตารางการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนธันวาคม 2555
29/11/2012 ตารางการปฎิบัติงานและรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2555
29/11/2012 กิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2555
25/11/2012 เหล่ากาชาดจังหวัด 18 จังหวัด ที่จะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (หรือผู้รักษาราชการแทน) เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ เหล่ากาชาดจังหวัด
31/10/2012 ขอความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด !!!