ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
25/04/2018 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (วาระ 2561-2562)
10/04/2018 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน (School Safety Mapping)
10/04/2018 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา
02/03/2018 ขอความอุนเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์/แผ่นพับ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
27/02/2018 พันธสัญญาการทำงานของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2561-2562
26/02/2018 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย (Performance Management System : PMS)
31/01/2018 เสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย พร้อมข้อพึงปฏิบัติ
15/01/2018 รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ปฏิบัติงานประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 3 อัตรา
12/01/2018 การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ไตรมาสที่ 1/2561
04/01/2018 สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่สัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561