ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
17/08/2017 การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาสภากาชาดไทย
17/08/2017 ขอแจ้งชื่อและตราสัญลักษณ์ของสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
29/06/2017 ประชาสัมพันธ์งาน " การแสดงวิพิธทัศนา "วันขาบมงคล " ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560
22/06/2017 โครงการเสริมสร้างทักษะวิทยากรแกนนำของเหล่ากาชาดจังหวัด "หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และงานบริการโลหิต”ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
21/06/2017 โครงการ “แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” ประจำปี พ.ศ. 2560
07/06/2017 ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด ดำเนินการสำรวจกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 วาระ
08/05/2017 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ทางการเงิน บัญชี และพัสดุ
05/05/2017 การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
26/04/2017 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการเงิน บัญชีและพัสดุ
11/04/2017 สรุปสำหรับผู้บริหารโครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาด วันที่ 9-10 มีนาคม 2560