ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
17/08/2018 วันปิดทำการ เบิก-จ่าย วัสดุ
14/08/2018 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19/07/2018 การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาสภากาชาดไทย
21/06/2018 การบันทึกข้อมูลการอบรม (ต่อยอด) ในโครงการ " พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย " ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19/06/2018 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับวิทยากรแกนนำ (ครู ข)
12/06/2018 สรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอ าเภอจัดตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2)
30/05/2018 การจัดทำงบประมาณและแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
25/04/2018 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (วาระ 2561-2562)
10/04/2018 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน (School Safety Mapping)
10/04/2018 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา