ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
15/02/2019 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตระดับจังหวัดเพิ่่มเติม
31/01/2019 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการ " การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/01/2019 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี
30/01/2019 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
28/01/2019 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
23/01/2019 ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย
08/01/2019 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
08/01/2019 ขอเชิญร่วมงาน " กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 " ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
07/01/2019 โครงการ " การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธ์สัญญา "
02/01/2019 สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562