จังหวัดลำปาง 2557

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2557