จังหวัดลำพูน 2557

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2556