จังหวัดเพชรบุรี 2556

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2556