จังหวัดลำปาง 2556

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2556