จังหวัดพะเยา 2556

เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2556