จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด และคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 17 ครัวเรือน ณ ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์