จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อำเภอดอนตาลและอำเภอนิคมคำสร้อย
จำนวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล นายศุภชัย ภู่งาม
องคมนตรี ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
และนางศิริรัตน์ศิริมาศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากนั้นเวลา 11.30 น. องคมนตรี เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล จำนวน 500 ชุด และอำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 500 ชุด และเลี้ยงอาหารพระราชทาน
ให้แก่ราษฎรที่มารับสิ่งของพระราชทาน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์อาสา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่
จากนั้น เวลา 13.00 น. องคมนตรี เดินทางไปยังพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย บ้านโคกสว่าง บ้านป่าพะยอม ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นายคำพา สีสุตะ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสว่าง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล ปัจจุบันได้รับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เดือน ละ 500 บาท จากนั้น เดินทางไปยังบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนางแหว่น ยืนยง อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 3
บ้านป่าพะยอม ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล ปัจจุบันรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท และเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท และมอบสิ่งของพระราชทาน
ให้กับนางเหลือง อายุ 67 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวปัจจุบันรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท และเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท รับเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 800 บาท จากนั้น เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 83 หมู่ 3 บ้านป่าพะยอม ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายหลาย สารสิน
อายุ 67 ปี และนางจันลี สารสิน อายุ 63 ปี ซึ่งเป็นคุณตาคุณยายของนางสาวปาริชาติ สารสีมา (น้องชมพู่) อายุ 18 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากอุทกภัยพายุโพดุล
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้คุณตาคุณยาย ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 600 บาท และรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา จังหวัดมุกดาหาร ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน โพดุล ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
มีพื้นที่ประสบภัย 7 อำเภอ 52 ตำบล 514 หมู่บ้าน 21,426 ครัวเรือน 34 ชุมชน ราษฎร์ได้รับความเดือดร้อน 66,218 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย
112,467 ไร่ บ่อปลาในบ่อดินได้รับผลกระทบ 4,778 ราย จำนวน 4,894 บ่อ พื้นที่ 4,064.19 ไร่ ปลากระชังซีเมนต์ 15 ราย 40 กระชัง ผู้เสียชีวิต 1 คน
คือ นางสาวปาริชาติ สารสิมา อายุ 18 ปี ราษฎร์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร