จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุง ยังชีพสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย จำนวน 400 ชุด แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อันเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เสริมสร้างกำลังใจ
แก่ราษฎรในพื้นที่ เรื่องเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ณ บริเวณเขตพื้นที่อำเภอดงหลวง

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร