จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 15.48 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุง ยังชีพสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย จำนวน 300 ชุด และอาหารสด แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 300 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
อันเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เสริมสร้างกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ เรื่องเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยมี นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคม
คำสร้อย และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ณ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร