จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.10 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกมอบถุง ถุงยังชีพสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย จำนวน 80 ชุด แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา จำนวน 80 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อันเป็นการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข เสริมสร้างกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ เพื่อ บรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยมี นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย และหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับอำเภอกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมมอบสิ่งของ ณ บ้านห้วยกอก ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร