จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโคกโพธิ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ หลังจากเกิดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑.นายมนัส สดากร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเปิดเป็นโกดังเก็บสินค้าประเภทขายของชำ
ได้รับความเสียหายบางส่วน รวมทรัพย์สินได้รับความเสียหายประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะ ได้ร่วมกันมอบถุง
ธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว
๒.นางลออ เทพศรี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นบ้านพักอาศัย ได้รับความเสียหายบางส่วน
รวมทรัพย์สินได้รับความเสียหายประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ และมอบเงิน
ช่วยเหลือจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว
๓.นายสุริยะ คุณานุรักษ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นบ้านพักอาศัย ได้รับความเสียหายบางส่วน
รวมทรัพย์สินได้รับความเสียหายประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี