จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07:30 น.นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางทิพากร รื่นบรรเทิง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
นายอำเภอโคกสำโรง กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ นางสำเภา เสือโต
อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ที่ 13 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี