จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานี
กาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นพ้นภัย ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
กับส่วนราชการและประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส