จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบ
วาตภัย ในพื้นที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. จำนวน ๕ ครัวเรือน
โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมเยี่ยมและให้การช่วยเหลือการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ในครั้งนี้

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร