จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับปกครองอำเภอวังสามหมอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่
อำเภอวังสามหมอ ณ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้รับความเสียหายจำนวน 20 หลัง และพื้นที่ตำบลวังสามหมอ
อำเภอวังสามหมอ จำนวน 34 หลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 54 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี