จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายวารินทร์ เลาะสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภอ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือน นางมารีแย แซมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๘ และนางอัซวานี แซมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่
๑๓๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น.
ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้นายอำเภอยะหริ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ ผ้าห่ม, ผ้าโสร่ง
ข้าวสาร, เครื่องอุปโภค-บริโภคจำเป็น, น้ำดื่ม ฯลฯ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี