จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. ครอบครัวของนางสาวอุไร นิลบุตร ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลมพายุพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
2. นายสมใจ พงษ์ษร ซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากเหตุลมพายุพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ณ บ้านเลขที่ 3/6 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี