จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของนางสาวนฤนาท เหล่าหว้าน ซึ่งประสบ
อัคคีภัยไฟไหม้ร้านสกลค้าไม้เก่าทั้งหลัง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี