จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของนางสาวนางสาวนุชจรี รัตนจันทา
ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านบางส่วน ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี